BĂNG KEO


Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/bao, 6 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 6.0 cm Loại 3
Băng keo OPP 6.0 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/bao, 5 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 7.2 cm Loại 3
Băng keo OPP 7.2 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/ bao, 4 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 6.0 cm Loại 3
Băng keo OPP 6.0 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/bao, 5 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 7.2 cm Loại 3
Băng keo OPP 7.2 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/bao, 4 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 3 New
1,260,000
20 cây/bao, 6 cuộn/cây, 90 mét/cuộn
Băng keo OPP 1.2 cm Loại 1
73,000
90 mét/cuộn, 24 cuộn/cây
Băng keo OPP 2.4 cm Loại 1
Băng keo OPP 2.4 cm Loại 1 New
73,000
90 mét/cuộn, 12 cuộn/cây
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 1
Băng keo OPP 4.8 cm Loại 1 New
73,000
90 mét/cuộn, 6 cuộn/cây
Băng keo OPP 6.0 cm Loại 1
73,000
90 mét/cuộn, 5 cuộn/cây

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large