GIẤY


Sơ đồ Bông 1.6 m
Sơ đồ Bông 1.6 m New
15,500
Khoảng 60 kg/cây, 20 mét/kg
Sơ đồ Trắng 1.6 m Loại 1
Sơ đồ Trắng 1.6 m Loại 1 New
25,500
Khoảng 30 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Trắng 1.6 m Loại 2
Sơ đồ Trắng 1.6 m Loại 2 New
22,500
Khoảng 30 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Trắng 1.85 m Loại 1
Sơ đồ Trắng 1.85 m Loại 1 New
25,500
Khoảng 30 kg/cây, 9 mét/kg
Sơ đồ Trắng 1.85 m Loại 2
Sơ đồ Trắng 1.85 m Loại 2 New
22,500
Khoảng 30 kg/cây, 9 mét/kg
Sơ đồ Trắng Caro 1.6 m
Sơ đồ Trắng Caro 1.6 m New
20,500
Khoảng 40 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Trắng Caro 1.6 m Loại 3
Sơ đồ Trắng Caro 1.6 m Loại 3 New
17,500,000
Khoảng 40 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Trắng Caro 1.85 m
Sơ đồ Trắng Caro 1.85 m New
20,500
Khoảng 40 kg/cây, 9 mét/kg
Sơ đồ Trắng Caro 1.85 m Loại 3
Sơ đồ Trắng Caro 1.85 m Loại 3 New
17,500,000
Khoảng 40 kg/cây, 9 mét/kg
Sơ đồ Vàng 1.6 m
Sơ đồ Vàng 1.6 m New
17,500
Khoảng 40 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Vàng 1.6 m Loại 3
Sơ đồ Vàng 1.6 m Loại 3 New
15,000,000
Khoảng 40 kg/cây, 10 mét/kg
Sơ đồ Vàng 1.85 m
Sơ đồ Vàng 1.85 m New
17,500
Khoảng 40 kg/cây, 9 mét/kg

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large